Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy.  Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy. 

Cylinder. xy lanh điện. Piston Đẩy.

Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy.  Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy. 

Motor. Động cơ điện 12v 24v 110v 220v

 

Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy.  Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy. 

Túi khí chân, túi khí tay. túi khí eo. túi khi. 

Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy.  Ghế cắm điện nhưng không hoạt động. nguyên nhân do mất điện nguồn. lỏng ổ cắm, giăc cắm. hãy chuuyển sang ngồn điện khác rồi thử lại. Ghế có sáng đèn nhưng không hoạt động. nguyên nhân do hỏng bo mạch chính hoặc điều khiển. dẫn đến không thể khởi chạy. Ghế hoạt động không đúng theo bài tập.  Ghế chạy theo một chung trình. Ghế massage chỉ đấm không bóp. Ghế massage mát xa đứng yên, im một chỗ Ghế mát xa massage con lăn không di chuyển. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp chân. Ghế mát xa massage không bóp tay. Nguyên nhân do hỏng túi khí, túi hơi. Nguyên nhân do hỏng đường dây do chuột cắn. ống hơi nứt gãy. 

Trục lên xuống của ghế massage